Vergi Uyuşmazlıkları: Vergi idaresiyle mükellefler arasında vergi dolayısıyla ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklardır. Genel olarak vergi uyuşmazlıkları, vergi borçlusu ile vergi alacaklısı arasında vergiyi doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri ve uygulamalarından ortaya çıkmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarının altında mükellef ile vergi idaresi arasında bir anlayış farkı yatmaktadır. Vergilerin zamanla çeşitlenmesi, vergi yüklerinin eskiye oranla kıyaslanmayacak şekilde ağırlaşması ve vergi kanunlarının günün koşullarına uydurulması amacıyla sık sık değiştirilmesi vergi anlaşmazlıklarını ortaya çıkarmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasına neden olan etkenler aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

Vergilendirme işleminin hukuka aykırılığı: Vergilendirme işleminde yetki, konu, şekil ve sebep yönlerinden birinin ya da bunlardan birkaçının bulunması nedeniyle hukuka aykırı olması durumunda uyuşmazlık ortaya çıkar.

Gerek vergi kanunlarının gerekse de ikincil düzenlemelerin çok ayrıntılı düzenlenememesi, yorum farklılıklarına yol açmakta ve bu yorum farklılıkları da vergi uyuşmazlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uyuşmazlıklar mükellef ile idare arasında olabileceği gibi, İdare ile yargı organlarının kararları arasında da görüş farklılıklarına rastlanmaktadır. Ülkemizde, vergi idaresi, vergi yargı organlarının kararlarını takip ederek, görüş değişikliğine gitmemekte, bu durum ise aynı hususların defaten idarece eleştirilerek yargısal yollara başvurulmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu noktada, yargının görüşünü bilmeyen mükellefler ise mağdur olabilmektedir.

Vergi uyuşmazlıklarının çözümü başıca hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Vergi uyuşmazlıkların tarafların yaklaşımına göre, idari ve yargı yolu olmak üzere iki türlü çözümü bulunmaktadır.

İdari çözüm yoluna yönelik verdiğimiz bazı hizmetler aşağıda yer almaktadır;

– Vergi mevzuatında tereddüt bulunan hususlarda İdare’den görüş almak, görüşleri değerlendirmek,

– İdareye itirazda bulunmak, gerekirse üst idari makamlara başvurmak,

– Vergi incelemelerine yönelik danışmanlık yapmak, bu bağlamda inceleme elemanlarının talep ettikleri bilgi ve belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmak, inceleme elemanları ile yapılan görüşmelere iştirak etmek, tutanakların imzalanması aşamasına katılmak ve gerekli diğer bilgi, belge ve dokümanları hazırlamak,

– Uyuşmazlık konusu hususlarda Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma komisyonlarına başvurularda bulunmak, komisyon toplantılarına iştirak etmek

Yargısal çözüm yoluna yönelik verdiğimiz bazı hizmetler aşağıda yer almaktadır;

– Yayınlanmış ve yayınlanmamış yargı kararlarının sistematik olarak güncellenmesiyle hazırlanmış yargı organları arşivimizi de göz önünde bulundurarak, müşterilerimizi, idari ve yargı yolu tercihi noktasında yönlendirmek,

– Dava dilekçelerini hazırlamak,

– Duruşmalara katılmak ve yargı makamları nezdinde savunma yapmak