Uluslararası vergi anlaşmaları; birden fazla devletin katılımıyla ve taraf olan devletlerin egemenlik alanında geçerli olacak vergi düzenlemeleri yapılan iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalardır.
Uluslararası vergi anlaşmaları, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmaları ile çok taraflı işbirliği ve/veya yardımlaşma anlaşmaları olarak sıralanabilir.

Çok taraflı anlaşmaya örnek olarak Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşması gösterilebilir. Bu anlaşma ile taraf ülkelerin bilgi değişimi, tahsilatta yardımlaşma ve belgelerin tebliği konularında birbirleriyle idari yardımlaşma yapmasını öngörülmektedir.

Küreselleşen dünyada, firmaların kendi ülke sınırları dışında da faaliyet göstermeleri olağan bir hale gelmiştir. Her ülkede ise farklı vergi türleri, vergi oranları, vergi kuralları ve yöntemlerine rastlanabilmesinden dolayı, özellikli durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda, firmaların kendi ülke mevzuatlarının yanı sıra, faaliyette bulunacakları ülke mevzuatı hakkında da bilgi edinmeleri, Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve İkili Anlaşmalar kapsamında uygulamaları bilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda firmaların vergilendirme rejimleri, vergi riskleri, vergisel teşviklerin tespiti gibi mali konular büyük önemi haizdir.

EKOL olarak, bir taraftan uluslar arası hukuk alanındaki deneyimli ekibimiz, diğer taraftan mali mevzuat konusundaki yetkin yeminli mali müşavirlerimiz ile bu konuda oldukça önemli bir birikime sahibiz.